Dương Xuân Quyền, Dating, 2016, Colored Wood Engraving, 79 x 19 cm

Leave a Reply