Dương Xuân Quyền, Cong, 2016, Colored Wood Engraving, 79 x 109 cm

Leave a Reply