Coldplay, “In My Place”

Coldplay, “In My Place”

In my place, in my place
Were lines that I couldn’t change
I was lost, oh yeah
I was lost, I was lost
Crossed lines I shouldn’t have crossed
I was lost, oh yeah
Yeah how long must you wait for it?
Yeah how long must you pay for it?
Yeah how long must you wait for it?
Oh for it

Leave a Reply